September 6, 2020

BDDK, tüketici kredilerinin vade sınırını 60 aydan 36 aya indirdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”), 4 Eylül 2020 tarihinde 9131 sayılı kararı alarak tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının 60 aydan 36 aya indirilmesine karar vermiştir.
July 13, 2020

BDDK, bankaların müşterilerinin azami kredi kartı limitini yükseltti, asgari kart ödemesine ilişkin kolaylıklar getirdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) 9 Temmuz 2020 tarihli ve 9093 sayılı kararı (“Karar”) ile; 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu (Madde 9) ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) (Madde 22/1 and 22/3) çerçevesinde kredi kartlarının azami limiti ve kredi kartlarının asgari ödemelerine ilişkin kredi kartı müşterilerinin lehine bir düzenleme getirmiştir. Bu karar ile BDDK, Kovid-19 salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı amaçlamaktadır.
July 13, 2020

BRSA increased the maximum credit card limit and eased the minimum card payments of banks’ customers.

Banking Regulation and Supervision Agency (“BRSA”) brought significant benefits to credit card customers with respect to credit card maximum limits and minimum credit card payments in accordance with Law on Bank Cards and Credit Cards No. 5464 (Article 9) and Regulation on Bank Cards and Credit Cards (“Regulation”) (Article 22/1 and 22/3) with its decision dated 9 July 2020 and numbered 9093 (“Decision”). BRSA aims to reduce the negative impact of Covid-19 pandemic on economy with this Decision.
July 10, 2020

Turkish Regulator published New Communiqué on Significant Transactions and Right to Exit

Capital Markets Board of Turkey (“CMB”) published the Communiqué on Significant Transactions and Right to Exit (II-23.3) in the Official Gazette dated 27 June 2020 and No. 31168 (“New Communiqué”) as the secondary legislation of the changes recently adapted to Article 23/1 and Article 24 of Capital Markets Law No. 6362 . Upon publication of the New Communiqué, the predecessor Communiqué on Common Principles regarding Significant Transactions and Right to Exit (II-23.1) dated 24 December 2013 and No. 28861 (“Abolished Communiqué”) has been abrogated.
July 2, 2020

Regulator removed the ban on short sale transactions initially for BIST-30 Index stocks

Capital Markets Board of Turkey (“CMB”) decided to partially end the ban on short sales transactions taking place in the equity market of Istanbul Stock Exchange (Borsa Istanbul) that had been in place since October 2019. This has been announced in CMB’s Weekly Bulletin No. 2020/40 on 30 June 2020 (“Board Decision”).
June 29, 2020

Yürürlüğe giren 7247 sayılı Kanun ile Finansal Kuruluşlar, Elektronik Haberleşme Cihazları üzerinden sözleşme düzenleyebilecek.

7247 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun”), 31167 sayılı Resmi Gazete’de 26 Haziran 2020 tarihinde yayınlanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu Kanun ile, finansal kuruluşlar, müşterileri ile imzaladıkları sözleşmeleri; mesafeli olup olmadığına bakılmaksızın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (“BDDK”), Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) veya Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (“TCMB”) gibi üst kuruluşların yazılı şekil yerine belirleyeceği bilişim veya elektronik haberleşme cihazları üzerinden gerçekleştirilebilecektir.
June 14, 2020

Kurul, İpotek Finansman Kuruluşlarının Borçlanma Aracı ve VİDMK ihraçlarına bir takım kolaylıklar getirdi.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13 Haziran 2020 tarihli ve 31154 sayılı Resmi Gazete’de VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (VII-128.8.a) ile III-58.1 sayılı Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-58.1.b) (“Değişiklik Tebliğleri”) yayınlandı. Değişiklik Tebliğleri, 11. Kalkınma Planı (2019-2023) ve 2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı çerçevesinde alınan tedbirlere uyumlu olarak, ipotek finansman kuruluşlarının (“İFK”) borçlanma aracı ve varlığa veya ipoteğe dayalı menkul kıymet (“VİDMK”) ihraçlarının daha aktif hale gelmesini ve artmasını amaçlamaktadır. Buna bağlı olarak, İFK’ların ihraç limitinin sermayesinden bağımsız hale getirilmesi ve ihraç maliyetlerinin azaltılmasına yönelik değişiklikler Değişiklik Tebliğleri’nin yayımı tarihi itibari ile yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
June 1, 2020

Kamu kurum ve kuruluşlarının yönetim hakimiyetine sahip olduğu ve payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların birleşme işlemlerine yeni kolaylıklar getirildi.

Sermaye Piyasası Kurulu, 30 Mayıs 2020 tarihli 31140 sayılı Resmi Gazete’de II-23.2.b sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği’nde (II-23.2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (“Değişiklik Tebliğ”) yayınlamıştır. Kurul, bu değişikliğin gerekçesi olarak, yönetim hakimiyeti kamu kurum ve kuruluşlarında olan ve payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların (“Kamu HAO”) birleşme işlemlerine taraf olmalarının ve yeniden yapılandırılmalarının önünü açmak istediğini açıklamıştır.
June 1, 2020

BDDK, bankaların aktif rasyo hesaplamasına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

May 25, 2020

Bankalar nezdinde yapılan altın satış işlemleri kambiyo işlemi olarak kabul edildi, kambiyo işlemlerinden alınan BSMV oranı ile finansman bonoları ile kira sertifikalarından doğan gelirlere uygulanan stopaj oranı artırıldı.

24 Mayıs 2020 tarihli ve 31136 sayılı Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı kararı ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun Nispet başlıklı 33’üncü maddesi değiştirilmiş olup kambiyo muamelelerine uygulanan banka ve sigorta muameleleri vergisinin (“BSMV”), 24 Mayıs 2020 tarihinden itibaren kambiyo satış tutarı üzerinden %1 (yüzde bir) olarak hesaplanmasına karar verilmiştir. Buna göre, 14 Mayıs 2019 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı’ndan beri (aşağıda (i) maddesine bakınız) kambiyo (döviz, altın vs) satışından kaynaklanan işlemlerde tahsil edilecek BSMV oranı, kambiyo satış tutarı üzerinden %0.1 (binde 1) iken söz konusu değişiklik ile birlikte %1 (yüzde bir)’e yükseltilerek önemli oranda artırılmıştır.