June 29, 2020

Yürürlüğe giren 7247 sayılı Kanun ile Finansal Kuruluşlar, Elektronik Haberleşme Cihazları üzerinden sözleşme düzenleyebilecek.

7247 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun”), 31167 sayılı Resmi Gazete’de 26 Haziran 2020 tarihinde yayınlanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu Kanun ile, finansal kuruluşlar, müşterileri ile imzaladıkları sözleşmeleri; mesafeli olup olmadığına bakılmaksızın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (“BDDK”), Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) veya Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (“TCMB”) gibi üst kuruluşların yazılı şekil yerine belirleyeceği bilişim veya elektronik haberleşme cihazları üzerinden gerçekleştirilebilecektir.
June 14, 2020

Kurul, İpotek Finansman Kuruluşlarının Borçlanma Aracı ve VİDMK ihraçlarına bir takım kolaylıklar getirdi.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13 Haziran 2020 tarihli ve 31154 sayılı Resmi Gazete’de VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (VII-128.8.a) ile III-58.1 sayılı Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-58.1.b) (“Değişiklik Tebliğleri”) yayınlandı. Değişiklik Tebliğleri, 11. Kalkınma Planı (2019-2023) ve 2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı çerçevesinde alınan tedbirlere uyumlu olarak, ipotek finansman kuruluşlarının (“İFK”) borçlanma aracı ve varlığa veya ipoteğe dayalı menkul kıymet (“VİDMK”) ihraçlarının daha aktif hale gelmesini ve artmasını amaçlamaktadır. Buna bağlı olarak, İFK’ların ihraç limitinin sermayesinden bağımsız hale getirilmesi ve ihraç maliyetlerinin azaltılmasına yönelik değişiklikler Değişiklik Tebliğleri’nin yayımı tarihi itibari ile yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
June 1, 2020

Kamu kurum ve kuruluşlarının yönetim hakimiyetine sahip olduğu ve payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların birleşme işlemlerine yeni kolaylıklar getirildi.

Sermaye Piyasası Kurulu, 30 Mayıs 2020 tarihli 31140 sayılı Resmi Gazete’de II-23.2.b sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği’nde (II-23.2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (“Değişiklik Tebliğ”) yayınlamıştır. Kurul, bu değişikliğin gerekçesi olarak, yönetim hakimiyeti kamu kurum ve kuruluşlarında olan ve payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların (“Kamu HAO”) birleşme işlemlerine taraf olmalarının ve yeniden yapılandırılmalarının önünü açmak istediğini açıklamıştır.
June 1, 2020

BDDK, bankaların aktif rasyo hesaplamasına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

May 25, 2020

Bankalar nezdinde yapılan altın satış işlemleri kambiyo işlemi olarak kabul edildi, kambiyo işlemlerinden alınan BSMV oranı ile finansman bonoları ile kira sertifikalarından doğan gelirlere uygulanan stopaj oranı artırıldı.

24 Mayıs 2020 tarihli ve 31136 sayılı Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı kararı ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun Nispet başlıklı 33’üncü maddesi değiştirilmiş olup kambiyo muamelelerine uygulanan banka ve sigorta muameleleri vergisinin (“BSMV”), 24 Mayıs 2020 tarihinden itibaren kambiyo satış tutarı üzerinden %1 (yüzde bir) olarak hesaplanmasına karar verilmiştir. Buna göre, 14 Mayıs 2019 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı’ndan beri (aşağıda (i) maddesine bakınız) kambiyo (döviz, altın vs) satışından kaynaklanan işlemlerde tahsil edilecek BSMV oranı, kambiyo satış tutarı üzerinden %0.1 (binde 1) iken söz konusu değişiklik ile birlikte %1 (yüzde bir)’e yükseltilerek önemli oranda artırılmıştır.
May 24, 2020

BDDK, 100 gram ve üzeri altın alımlarının takasının valörlü olarak gerçekleştirilmesi zorunluluğunu getirdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (“Kurul”), 21 Mayıs 2020 tarihli ve 9033 sayılı kararı ile, 22 Mayıs 2020 tarihinden itibaren, gerçek ve tüzel kişilerin günlük 100 gram ve üzerinde altın alım işlemlerinde, altının ilgili alıcı hesabına aktarılması ve/veya kullanıma açılmasının 1 (bir) iş günü valörlü olarak gerçekleştirileceğini kamuya duyurmuş bulunmaktadır. Bu kararın gerekçesi olarak finansal piyasaların istikrarlı işleyişine ve kredi sisteminin etkin çalışmasına katkıda bulunmak gösterilmiştir.
May 24, 2020

BRSA obliges the settlement of gold purchases equal to or more than 100 gram to be on the value date

On 21 May 2020, Banking Regulation and Supervision Agency (“BRSA”), with its decision numbered 9033, publicly announced that the daily gold purchases of real persons and legal entities, as of 22 May 2020, equal to or more than 100 gram, will be posted to the purchaser’s account and/or be available for immediate use on the value date which is 1 (one) business day after the trade date. The legal ground of BRSA for this decision is to enhance the sustainability of the financial markets and support the effective credit system.
May 23, 2020

BRSA grants certain exemptions to Euroclear Bank and Clearstream Banking and Northern Cyprus Branches for the restrictions over TRY transactions

May 17, 2020

Turkish Regulator eases covered bond issuance for mortgage finance institutions

May 8, 2020

BDDK’dan Bankaların Aktif Rasyo Hesaplamasına İlişkin İlave Açıklamalar

BDDK, 18 Nisan 2020 tarihinde 9000 sayılı bir karar alarak, Kovid-19 salgının ekonomiye ve piyasaya olan etkilerinin azaltılması ve bankaların ülkenin kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmasını sağlamak amacı ile, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 43/2 ve 93’üncü maddelerine dayanarak, 1 Mayıs 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde bankaların haftalık olarak aktif rasyolarını hesaplayacakları formülü tanımlamış ve aktif rasyonun, mevduat bankaları için aylık ortalamasının %100’ün, katılım bankaları için ise %80’nin altına düşmemesi yönünde karar almıştır.